آیا می دانید چگونه می توان فهمید که پلی استیشن خود خوب است یا نه? (البته فقط پلی استیشن دو)

از روی قیمت دستگاه تا امروز از روی قیمت لوازم جانبی اش از روی قیمت بازی هایش و از روی

کیفیت بازی هایش تا کنون